Πληροφορίες Αποστολής

Κόστος & Τρόπος Αποστολής – Παράδοσης

(ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ – COURIER)

Παράδοση και Ευθύνη
Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται από τους συνεργαζόμενους με την GLOBALSAT ταχυμεταφορείς στη διεύθυνση παράδοσης, που εσείς έχετε δηλώσει κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας και εμφανίζεται στο Έντυπο Παραγγελίας. Δεν γίνονται παραδόσεις σε ταχυδρομικές θυρίδες. Είναι σημαντικό τα στοιχεία της διεύθυνσης να είναι απολύτως ορθά. Παρακαλούμε να είστε ακριβείς σχετικά με το πού θα θέλατε να παραδοθούν τα παραγγελθέντα προϊόντα, αν δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης. Εάν από υπαιτιότητά σας καθυστερήσει η παράδοση, η ευθύνη μας λήγει κατά την ημερομηνία που συμφωνήθηκε να σας παραδοθεί η παραγγελία. Μόλις τα εμπορεύματα παραδοθούν σύμφωνα με τις οδηγίες αποστολής σας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτά. Η ευθύνη μας εκτός από βλάβες που οφείλονται σε δική μας αμέλεια ή οφείλονται σε ελαττωματικό προϊόν, σταματάει αφής στιγμής παραδοθούν τα προϊόντα σε εσάς.

Κόστος Αποστολής Προϊόντων
Το κόστος αποστολής όλων των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας επιβαρύνουν τον εκάστοτε πελάτη σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Για παραγγελίες που αφορούν αγορές άνω του ποσού των πενήντα (50) ευρώ εντός Ελλάδος, το κόστος αποστολής καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την GLOBALSAT. Αν το εν λόγω ποσό είναι μικρότερο ή ίσο των πενήντα (50) ευρώ, το κόστος αποστολής των προϊόντων επιβαρύνουν τον εκάστοτε πελάτη με σταθερή χρέωση τρία (3) ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τις πόλεις εντός Ελλάδος που δεν υπάρχει έδρα του ταχυμεταφορέα καθώς και σε ορισμένα απομακρυσμένα νησιά ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση. Εάν η παραλαβή γίνει από το κατάστημα του ταχυμεταφορέα το οποίο δεν θεωρείται δυσπρόσιτο τότε δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση.

Χρόνος Εκτέλεσης της Παραγγελίας – Παράδοση των προϊόντων
Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Ανωτέρα βία: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

Ακύρωση λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης
Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων σε σχέση με την παράδοση. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης από υπαιτιότητα της GLOBALSAT, θα σας επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό έχετε ήδη καταβάλει, καθώς και τα τυχόν καταβληθέντα από εσάς έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

Έλεγχος προϊόντων και βλάβες κατά την μεταφορά
H  GLOBALSAT ουδεμία ευθύνη φέρει, για οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται στον ταχυμεταφορέα, που έχει αναλάβει την αποστολή των παραγγελλόμενων προϊόντων, ή τυχόν ζημιά προκληθεί κατά την αποστολή της παραγγελίας. Μετά από την παραλαβή υποχρεούστε να ελέγξτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών  τα προϊόντα και να μας ενημερώσετε σχετικώς, έτσι ώστε σε περίπτωση ζημιάς, να μπορούμε να αναζητήσουμε την νόμιμη αποζημίωση από τους ταχυμεταφορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Μετά την διαπίστωση και τον έλεγχο της ζημιάς, θα σας αποστείλουμε νέο προϊόν, ίδιο με αυτό που παραγγείλατε. Στην περίπτωση αυτή το κόστος αποστολής θα καλύπτεται από την GLOBALSAT.