Όροι & Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε!

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα προϊόντα Samsung από την εταιρεία με την επωνυμία Globalsat Πλουτάρχου 21, Τ.Κ. 153 51, Παλλήνη, Αττική, Ελλάδα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένας ιδιωτικός, αγοραστικός online τόπος για τον χρήστη, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, προσφέροντας επιλεγμένα προϊόντα Samsung.

Ελπίζοντας να απολαύσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr, σας επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δεδομένου ότι με την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και με την ηλεκτρονική αποστολή μιας παραγγελίας για την αγορά προϊόντων, συνάπτετε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία-σύμβαση μαζί μας, το οποίο συνεπάγεται ότι κατανοείτε απόλυτα και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με όλους τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις ως έχουν.

Εάν είστε αβέβαιοι ως προς τα δικαιώματά σας ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο της εταιρείας μας αποστέλλοντας μήνυμα  στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας, πριν προβείτε στην παραγγελία σας.


Περιεχόμενο και Πνευματική Ιδιοκτησία
Η Ιστοσελίδα http://eshop.thereds.gr περιέχει πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικά, διακριτικούς τίτλους, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, κείμενα, εικόνες, ήχους κλπ (εφεξής καλούμενα ως  «Περιεχόμενο»), τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της GLOBALSAT ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με αυτήν και προστατεύονται με τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε, διαγράψετε, προσθέσετε, δημοσιεύσετε, αναδημοσιεύσετε, διαπραγματευτείτε ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτείτε κανένα από αυτό ή μέρος αυτού για οποιονδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αποχρώσεις των προϊόντων μας έχουν αποδοθεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην ιστοσελίδα. Εν τούτοις, δεν εγγυώμεθα για την ακριβή εμφάνιση των διαστάσεων, των μεγεθών, αλλά και των αποχρώσεων των προϊόντων σε διαφορετικής ποιότητας οθόνες, όπως επίσης και την απόλυτη απεικόνιση του φυσικού χρώματος του προϊόντος. Εάν το προϊόν που προσφέρεται από την ιστοσελίδα, δεν σας ικανοποιεί, είναι ελαττωματικό ή λανθασμένο, η μόνη αποδεκτή διαδικασία επιστροφής του είναι μόνον για τους λόγους και με τους όρους Επιστροφής όπως περιγράφονται στην σχετική ενότητα  «Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων». Η χρήση των αγαθών–προϊόντων για ανεπίτρεπτους σκοπούς αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων της Globalsat, των δικαιοπαρόχων μας ή των παρόχων του περιεχομένου μας. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς διατηρούνται από εμάς. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της για οποιονδήποτε σκοπό δεν επιτρέπεται.


Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων
Η GLOBALSAT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας,  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες-χρήστες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε κάθε δε περίπτωση, η συνεχιζόμενη χρήση της παρούσας σελίδας από πλευράς σας σημαίνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των νέων ενημερωμένων-τροποποιημένων όρων, για τους οποίους άλλωστε ενημερώνεστε ως αναφέρθηκε ανωτέρω. Μπορούμε τέλος, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, τα οποία παρέχονται με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Τίποτα το οποίο εμπεριέχεται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται σαν να δημιουργεί σχέση αντιπροσωπείας/πρακτορείας, συνεταιρισμό ή άλλη μορφή κοινής επιχείρησης μεταξύ μας. Η αποτυχία μας να αναζητήσουμε την εκτέλεση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος, δεν θα επηρεάζει το πλήρες δικαίωμά μας να ζητούμε αυτή την εκτέλεση, οποιαδήποτε στιγμή μετέπειτα, ούτε η παραίτησή μας από μία παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος θα θεωρηθεί ή θα είναι παραίτηση από την ίδια τη διάταξη.

Στην περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων καταστεί μη εκτελεστή ή άκυρη, σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή τυχόν κριθεί τέτοια από οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική απόφαση, τέτοια μη εκτελεστότητα και ακυρότητα δεν θα καταστήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μη εκτελεστούς ή άκυρους ως σύνολο, αλλά αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις θα τροποποιηθούν, όσο το δυνατόν, από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο ώστε να αντανακλούν περισσότερο την αρχική βούληση των μερών, όπως αντανακλάται στην αρχική διάταξη.


Βασικοί Όροι
Προτού προχωρήσουμε στην αναλυτική παράθεση  των επιμέρους ενοτήτων της παρούσης ιστοσελίδας - ιστοτόπου είναι αναγκαίο να προβούμε σε σύντομη επεξήγηση των βασικών όρων που μνημονεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ως «Περιεχόμενο» νοούνται πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικά, διακριτικοί τίτλοι, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, κείμενα, εικόνες, ήχοι  κλπ.

Ως «Συνθήκες» νοούνται οι συνήθεις όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Ως «Συμφωνία ή Σύμβαση» νοείται η εξ αποστάσεως σύμβαση για την πώληση των αγαθών, η οποία συνάπτεται μεταξύ της GLOBALSAT ως προμηθευτή και εσάς ως καταναλωτή, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεως εξ αποστάσεως, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία ούτε προμηθευτή ούτε καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και συγκεκριμένα με αποκλειστική χρήση του διαδικτύου μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφώνου, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

Ως «Περιοχή παράδοσης» νοείται η Ελλάδα.

Ως «Αγαθά – προϊόντα - εμπορεύματα» νοούνται τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέρους ή τμήματος αυτών και τα οποία είναι διαθέσιμα για αγορά από την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

Ως «Σύστημα πληροφοριών» νοείται ένα σύστημα για τη δημιουργία, αποστολή, παραλαβή, αποθήκευση ή άλλη επεξεργασία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ως «Παραγγελία» νοείται κάθε παραγγελία από εσάς προς εμάς για την προμήθεια προϊόντων, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω υποβολής και συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας.

Ως «Ειδοποιήσεις» νοούνται ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες, είτε μέσω δημοσίευσης στην παρούσα ιστοσελίδα είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ως «Φόρμα Παραγγελίας» νοείται το έντυπο ηλεκτρονικής παραγγελίας που συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από εσάς.

Ως «Φόρμα Επικοινωνίας» νοείται το έντυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας που συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από εσάς προκειμένου να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για οποιαδήποτε αιτία.

Ως «Κανονισμοί» νοούνται οι νομικές διατάξεις περί Προστασίας των Καταναλωτών (Αγορές από Απόσταση).

Ως «Website» νοείται η παρουσία μας στο World Wide Web, σήμερα προσβάσιμο μέσω της διεύθυνσης  http://eshop.thereds.gr .

Ως «Συλλεκτικά Δώρα» νοούνται οι υπογεγραμμένες από τους παίκτες του Ολυμπιακού μπάλες και φανέλες καθώς επίσης και τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού.


Ο λογαριασμός σας
Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση takis.varsos@globalsat.gr προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι συμφωνείτε: (α) να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ισχύουσες προσωπικές πληροφορίες, όπως απαιτεί η φόρμα στοιχείων για τη δημιουργία και τη διατήρηση λογαριασμού σας (εφεξής «Λογαριασμός») και (β) να ενημερώνετε άμεσα τα στοιχεία αυτά, εάν και εφόσον υπάρχει κάποια αλλαγή, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη.

Η παροχή από πλευράς σας μη ορθών, ανακριβών, ελλιπών ή άκυρων πληροφοριών και στοιχείων επιφέρει την αναστολή ή ακύρωση του λογαριασμού σας και την απαγόρευση χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και την  άρνηση οποιασδήποτε τωρινής ή τυχόν μελλοντικής χρήσης της ιστοσελίδας, είτε ολικά είτε μερικά. Τα στοιχεία του Λογαριασμού σας υπάγονται στις διατάξεις περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ως περιγράφεται αναλυτικά στην οικεία ενότητα «Πολιτική Απορρήτου-Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Οι κωδικοί που απαιτούνται για την πρόσβαση και την αναγνώριση σας είναι δύο: 1. Το όνομα χρήστη (e-mail ή username) και 2. ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Πρόσβασης (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν αποκλειστική πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στον προσωπικό σας Λογαριασμό.  Ασφαλώς σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας εν γένει, καθώς και για οποιαδήποτε αγοραστική δραστηριότητα με τη χρήση του, ήτοι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε και για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση τυχόν απώλειάς του ή διαρροής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Πρόσβασης (password) θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την χρήση του λογαριασμού σας και του μυστικού σας κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο κλπ.).

Συμφωνείτε επίσης, να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που τυχόν αντιληφθείτε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων και την κατάλληλη λήψη μέτρων ασφαλείας όσον αφορά την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας από μέρους σας.

Έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε τον λογαριασμό χρήστη, το περιεχόμενο ή τη χρήση αρχείων, καθώς και σχετικές πληροφορίες υπό ορισμένες συνθήκες (όπως σε περίπτωση νομικής ευθύνης, στα πλαίσια νόμιμης διαδικασίας, σε εισαγγελικές ή εν γένει δικαστικές παραγγελίες, κλήσεις ή εντάλματα, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, των πελατών ή της επιχείρησής μας). Το σύνολο των  σχετικών προϋποθέσεων εκτίθεται στην σχετική ενότητα «Πολιτική Απορρήτου- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».


Συναίνεση για τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων
Συναινείτε να λαμβάνετε από εμάς τυχόν ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες στις οποίες αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις αναφέρονται, ηλεκτρονικά συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω e-mail ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις στον παρόντα ιστότοπο. Συμφωνείτε πως όλες οι ειδοποιήσεις τις οποίες σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική αξίωση πως τέτοιου είδους επικοινωνία θα γίνεται γραπτώς.

Παρακαλώ, σημειώστε πως αυτή η συναίνεση του να λαμβάνετε Ειδοποιήσεις είναι εντελώς ξεχωριστή από την όποια επιλογή μπορεί να κάνετε σε σχέση με τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων (εγγραφή σε newsletter).


Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε και ελέγχεται από την εταιρεία “GLOBALSAT” με έδρα της την Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Πλουτάρχου αριθμός 21, T.K. 153 51. Όλες οι νομικές δηλώσεις, ημερομηνίες ή όροι οι οποίοι διέπονται από τους αναφερόμενους όρους χρήσης υπόκεινται αποκλειστικά στο Ελληνικό Δίκαιο. Οι χρήστες δεσμεύονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στην περίπτωση τυχόν δικαστικής διαφοράς, η οποία θα προέλθει με οποιονδήποτε τρόπο από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας http://eshop.thereds.gr ή από αγορά πραγματοποιημένη μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, θα υποβληθεί αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.


Περιορισμός ευθύνης
Η GLOBALSAT παρέχει περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας http://eshop.thereds.gr "όπως ακριβώς έχει" και όπως ορίζονται στις κάτωθι σχετικές ενότητες.

Η GLOBALSAT δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής, ούτε αστικής αλλά ούτε ποινικής φύσεως, επιπλέον δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες-χρήστες  του ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας  http://eshop.thereds.gr.

Ούτε η Globalsat ούτε οποιοδήποτε τρίτο μέρος είναι δυνατόν να παράσχει ουδεμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την παρουσίαση, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του ιστότοπου, το περιεχόμενο ή τα προϊόντα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Η ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της, καθώς και τα προϊόντα παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται», η χρήση της ιστοσελίδας, το περιεχόμενό της, και τα προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Η GLOBALSAT δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των  προϊόντων που περιέχονται στην ιστοσελίδα, ωστόσο δεσμεύεται να ενημερώνει το ταχύτερο τους πελάτες της, περί της μη διαθεσιμότητας, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόν το οποίο δεν είναι διαθέσιμο.

Επίσης, η GLOBALSAT δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, όταν οι καθυστερήσεις οφείλονται σε πράξεις ή γεγονότα πέραν του ευλόγου ελέγχου της, ενδεικτικά αναφερόμενων αυτών της πυρκαγιάς, εκρήξεως, βλαβών από υπέρταση ρεύματος ή πλημμυρών, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως πολέμου, επανάστασης, εμφύλιων συγκρούσεων, ή εργασιακών αναταραχών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απεργιών, διαδηλώσεων κ.α.


Απόρρητο των συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις συνήθεις και καθιερωμένες συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα, ισχύουν αντιστοίχως και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή-μέλος της παρούσας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος προς εμάς είναι εμπιστευτικές. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας, των ερωτημάτων σας, των παραγγελιών σας κλπ. Τα προσωπικά σας στοιχεία και οι συναλλαγές σας δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο με έγγραφη εξουσιοδότησή σας ή όταν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.


Παραγγελίες: Όροι & Προϋποθέσεις
Οι παρόντες όροι περιγράφουν τη βασική συμφωνία για αγορές από εσάς και πωλήσεις από εμάς των προϊόντων Samsung, που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο http://eshop.thereds.gr και πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του παρόντος ιστότοπου.


Βασικά στοιχεία των πωλήσεων
Η GLOBALSAT θα πωλεί σε εσάς και εσείς θα αγοράζετε μόνο τα προϊόντα που έχετε θέσει στην ηλεκτρονική παραγγελία σας, η οποία έχει γίνει προηγουμένως αποδεκτή από εμάς.

Καμία παραγγελία που έχει υποβληθεί από μέρους σας δεν θα θεωρείται, ότι έγινε αποδεκτή από εμάς, μέχρις ότου επιβεβαιωθεί με e-mail από εμάς.

Κάθε λάθος ή παράλειψη σε οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο που εκδίδεται από εμάς μπορεί να υπόκειται σε διόρθωση υπό την προϋπόθεση ότι η διόρθωση δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη σύμβαση αγοράς προϊόντων.


Παραγγελίες
Η ποσότητα και η περιγραφή των εμπορευμάτων θα είναι εκείνες που ορίζονται ρητά στην ηλεκτρονική παραγγελία σας. Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές κατά την απόλυτα διακριτική μας ευχέρεια, έχουμε δε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από κάθε σύμβαση. Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές κατά κανόνα, εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, η παραγγελία αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τιμές, είναι εντός της περιοχής παράδοσης και η τραπεζική συναλλαγή σας έχει ολοκληρωθεί  για τη συναλλαγή ή έχει συμφωνηθεί κάποιος άλλος τρόπος πληρωμής.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ακρίβειας των όρων της εκάστοτε παραγγελίας που μας υποβάλλετε, όπως και για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα που παραγγέλνετε. Επιπλέον, θα πρέπει να μας παρέχετε επαρκή χρόνο για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ενότητας «χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας». Η ποσότητα, η ποιότητα, η περιγραφή και όλες οι προδιαγραφές για τα εμπορεύματα πρέπει να είναι εκείνες που ορίζονται στις σχετικές ενότητες αυτής της ιστοσελίδας http://eshop.thereds.gr.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις προδιαγραφές των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες.

Παραγγελία μέσα από το e-shop μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eshop.thereds.gr

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ηλεκτρονικές παραγγελίες και αγορές των προϊόντων Samsung με τον εξής τρόπο: Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. Active, Adventure, Binge-Watching). Πατήστε τον υποδεικνυόμενο σύνδεσμο «ΚΑΛΑΘΙ» και το αντίστοιχο προϊόν θα μπει στο ηλεκτρονικό «καλάθι αγορών» σας. Όταν τελειώσετε τις επιλογές σας πατήστε στο σύνδεσμο «Καλάθι Αγορών», όπου θα εμφανιστεί το συνολικό προς πληρωμή ποσό και θα σας ζητηθεί να ορίσετε τρόπο πληρωμής, αποστολής και εν γένει να ακολουθήσετε όλη την απαιτούμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Προϊόντα, που δεν έχουν την ένδειξη «ΚΑΛΑΘΙ», δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση από την παρούσα ιστοσελίδα.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (Αγορά), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 • Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
 • Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 • Της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.
 • Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες.
 • Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
 • Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.
 • Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη, όποτε το ζητήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.


Τιμές των εμπορευμάτων
Η τιμή των εμπορευμάτων είναι η τιμή που καθορίζεται στην ιστοσελίδα μας στον σχετικό πεδίο «τιμή προϊόντος» κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές που ορίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα με την προϋπόθεση ότι αν δεχτούμε μια παραγγελία από εσάς, η τιμή των προϊόντων θα είναι σε κάθε περίπτωση η τιμή που καθορίζεται στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η παραγγελία σας. Η συνολική τιμή του προϊόντος που αναγράφεται σε όλα τα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας περιλαμβάνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ωστόσο δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, τα οποία ορίζονται στην σχετική ενότητα «Πληροφορίες Αποστολής Προϊόντων».


Τρόποι πληρωμής
Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους ακόλουθους τρόπους:


Με αντικαταβολή κατά την παράδοση
Εάν ο τόπος παράδοσης βρίσκεται εντός Ελλάδος, μπορείτε να πληρώσετε μετρητοίς κατά την παραλαβή των προϊόντων που παραγγείλατε, στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει κατά  την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας. Με την παραλαβή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει, εξοφλείτε και το οφειλόμενο ποσό των παραγγελλόμενων προϊόντων και τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας στον υπάλληλο της εταιρείας courier που σας παραδίδει την παραγγελία.

Για προϊόντα αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικού εμβάσματος στους λογαριασμούς


ALPHA BANK 150002320004957
IBAN: GR26 0140 1500 1500 0232 0004 957
BIC: CRBAGRAAXXX


EUROBANK 0026.0182.85.0200626592
IBAN: GR8202601820000850200626592
SWIFT BIC: ΕRBKGRAAΔιαθεσιμότητα Προϊόντων
Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει προϊόντα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και δεν είμαστε σε θέση να την εκτελέσουμε εν συνόλω, αλλά μπορούμε να παραδώσουμε τμήμα της, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει και θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Για το υπόλοιπο δε της παραγγελίας, όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο θα ειδοποιηθείτε εκ νέου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).


Κυριότητα εμπορευμάτων
Με δεδομένο ότι η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας παραγγελίας προϊόντων του παρόντος ιστότοπου, συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής, η κυριότητα των παραγγελλόμενων προϊόντων - εμπορευμάτων δεν σας ανήκει μέχρι την ολοσχερή καταβολή των τιμών των παραγγελθέντων προϊόντων–εμπορευμάτων και των εκάστοτε εξόδων αποστολής τους.


Επικοινωνία
Η Επικοινωνία μεταξύ εσάς και της GLOBALSAT καθορίζεται ως κάτωθι:

Οποιαδήποτε κοινοποίηση-ενημέρωση-ειδοποίηση αποστέλλεται από εσάς ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος στην ειδική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει αποσταλεί μόλις τεθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και είναι πλέον εκτός ελέγχου του συντάκτη του μηνύματος. Οποιαδήποτε κοινοποίηση-ενημέρωση-ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τον αποδέκτη κατά τη στιγμή που σε αναγνώσιμη μορφή εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο είναι ικανό να έχει πρόσβαση ο αποδέκτης. Περαιτέρω, κάθε είδους ενημέρωση-απάντηση-ειδοποίηση από εμάς προς εσάς θα πραγματοποιείται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.


Γενικά
Εάν οποιοδήποτε μέρος ρήτρας ή επιμέρους ρήτρα θεωρηθεί άκυρη, ανίσχυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε το υπόλοιπο των εν λόγω ρητρών ή των επιμέρους θεωρούνται έγκυρες και εκτελεστές.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή να είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εκτέλεση των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων και το υπόλοιπο από την εν λόγω διάταξη δεν πρέπει να επηρεάζεται ούτε θα επηρεάζει την εγκυρότητα, νομιμότητα και την εκτέλεση της εν λόγω διάταξης, σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε διαφωνία γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο επίλυσης της μπορείτε να καταφύγετε στη αποκλειστική δικαστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων, και συγκεκριμένα των Αθηνών.


Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Υπεύθυνος για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι:

GLOBALSAT Α.Ε.
Πλουτάρχου 21, Τ.Κ. 153 51, Παλλήνη, Αττική, Ελλάδα
Τηλέφωνο :  +30 210 6032225 Fax : +30 210 6032246
E-mail : takis.varsos@globalsat.gr
Υπεύθυνος: Τάκης Βάρσος

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το ηλεκτρονικό κατάστημα http://eshop.thereds.gr